Avtalevilkår

Her finner du våre avtalevilkår for kjøp av strøm.

For privatkunder For bedrifter og borettslag

Avtalevilkår for privatkunder

§ 1 GENERELT

1. Avtalen gjelder kjøp av strøm inkludert elsertifikater i henhold til forskrift om elsertifikater. Strømavtalen er en separat avtale, uavhengig av kundens avtale eller tilknytning til nettselskap.

2. Ved kjøp av strøm gjennom Elekt sin tjeneste, skjer dette etter bestemmelsene i Standard Kraftleveringsavtale som Forbrukertilsynet har utarbeidet i samarbeid med Energi Norge. I tillegg gjelder de særskilte vilkårene som fremgår her. De særskilte vilkårene går foran vilkårene i standard kraftleveringsavtale.

3. Ved bestilling gir kunden Elekt fullmakt til å:

a) Innhente kundens målerverdier fra Elhub (kraftbransjens felles datasenter).

b) Innhente nødvendige opplysninger om eier av strømabonnementet og strømmåleren, slik at vi får godkjent bytte av strømleverandør hos Elhub. Hvis vi ikke finner den nødvendige informasjonen for å gjennomføre strømbytte, så vil vi be om denne informasjonen fra kunden. Nærmere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger er tilgjengelig i vår personvernerklæring.

c) Foreta kredittvurdering av kunden.

d) Motta faktura fra netteier på kundens vegne og viderefakturere på vegne av nettselskapet. Vi leverer ikke denne tjenesten per i dag, men vil med denne tillatelsen på et senere tidspunkt kunne fakturere strøm og nettleie sammen. Kundens kontraktsforhold til nettselskapet vil i alle tilfeller forbli uforandret, og vi vil varsle i god tid før en slik samfakturering vil skje.

e) Melde inn- og utflytting til Elhub ved flytting. Kunden må informere Elekt om flytting slik at vi kan overføre strømabonnementet til ny bolig.

f) Opprette eFaktura-avtale på vegne av kunden for betaling av strøm og nettleie.

g) Iverksette oppstart av strømleveransen før utløp av angrefristen. Dersom kunden likevel velger å benytte seg av angreretten, innebærer dette at kunden må betale for strømmen som leveres frem til avtalen er avsluttet. Vi starter vanligvis vår leveranse av strøm innen 2-4 dager etter bestilling.

h) Foreta bytte av kunde på strømabonnementet i tilfeller hvor bestiller ikke er anleggseier.

i) I tilfeller hvor kunden bestiller dette, tilordne opprinnelsesgarantier som tilsvarer kundens månedlige bidrag uavhengig av kundens strømforbruk.

4. Kunden er ansvarlig for å holde opplysninger om seg selv og sitt strømanlegg oppdatert samt informere Elekt om eventuelle endringer.

5. Det er ingen bindingstid, og avtalen løper til den blir sagt opp av en av partene. I den grad Elekt sier opp avtalen må dette skje med 14 dagers skriftlig varsel.

§ 2 PRISEN

1. Vår strømpris består av spotpris fra Nord Pool avregnet time for time med et avtalt påslag. Profilmålte anlegg avregnes etter netteiers justerte innmatingsprofil.

2. Påslaget er garantert i minimum 2 år fra avtaleinngåelse.

3. Ved sammenligning av strømavtaler, tar vi utgangspunkt i gjennomsnittlig spotpris gjennom måneden. Den enkeltes variasjon i strømforbruk (dvs. når på døgnet man bruker strømmen) kan føre til avvik fra gjennomsnittsprisen, noe som igjen vil kunne påvirke beregningen av besparelse. Vi tar høyde for dette ved å justere ned strømprisen som kundens gamle strømleverandør opererer med når vi foretar sammenligningen. Våre beregninger gir altså en estimert besparelse, og det kan være forhold som gjør at beregningen ikke blir helt nøyaktig.

4. Kunden får minimum 14 dagers varsel før endringer i påslaget. Det samme gjelder ved endring i avtalevilkår som berører kundeforholdet til Elekt.

5. Kunden er selv ansvarlig for eventuelle bruddgebyr hos sin tidligere strømleverandør, og slike tillegg er ikke hensyntatt ved sammenligningen av strømavtalene.

§ 3 BETALING OG FAKTURERING

1. Fakturering skjer etterskuddsvis for en periode på én (1) måned, basert på mottatte strømmålerverdier fra Elhub.

2. Fakturaen må betales senest 14 dager etter fakturadato.

3. Som hovedregel sender vi eFaktura og vi oppfordrer til opprettelse av eFaktura i kombinasjon med Avtalegiro. Dersom kunden ikke har eFaktura, vil faktura bli sendt på epost.

4. Ved for sen betaling påløper purregebyr og eventuelle forsinkelsesrenter i henhold til forsinkelsesrenteloven.

5. Ved feil eller manglende målerverdier fra Elhub, vil strømforbruk kunne bli estimert basert på historiske målerverdier. Eventuelle korrigeringer vil da komme på neste faktura i tilfeller der faktisk forbruk ble lavere eller høyere enn forventet.

6. Hvis totalbeløp på faktura er under 50 kr, vil beløpet automatisk overføres til neste måneds faktura.

§ 4 ANGRERETT

I henhold til «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.» har kunden angrerett inntil 14 dager etter bestilling. Dette innebærer at kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn ved å gi Elekt melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. Vi anbefaler at kunden bruker angrerettsskjemaet.

§ 5 KONTAKTINFORMASJON

Elekt AS, organisasjonsnummer 920 766 854.

Postadresse: Postboks 8877 Bakklandet, 7454 Trondheim.

E-post: hei@elekt.noVersjon 1.6 (10. mars 2022)