Avtalevilkår for strøm

Her finner du våre avtalevilkår for kjøp av strøm.

For privatkunder For bedrifter og borettslag

Avtalevilkår for privatkunder

(Oppdatert 20 desember 2022)


Vilkårene består av flere deler:

  1. Generelt
  2. Prisen
  3. Betaling og fakturering
  4. Angrerett
  5. Kontaktinformasjon


§ 1 GENERELT

1. Avtalen gjelder kjøp av strøm inkludert elsertifikater i henhold til forskrift om elsertifikater. Strømavtalen er en separat avtale, uavhengig av kundens avtale eller tilknytning til nettselskap.


2. Ved kjøp av strøm gjennom Elekt sin tjeneste, skjer dette etter bestemmelsene i Standard Kraftleveringsavtale som Forbrukertilsynet har utarbeidet i samarbeid med Energi Norge. I tillegg gjelder de særskilte vilkårene som fremgår her. De særskilte vilkårene går foran vilkårene i standard kraftleveringsavtale.


3. Ved bestilling gir kunden Elekt fullmakt til å:

a) Innhente kundens målerverdier fra Elhub (kraftbransjens felles datasenter).

b) Innhente nødvendige opplysninger om eier av strømabonnementet og strømmåleren, slik at vi får godkjent bytte av strømleverandør hos Elhub. Hvis vi ikke finner den nødvendige informasjonen for å gjennomføre strømbytte, så vil vi be om denne informasjonen fra kunden. Nærmere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger er tilgjengelig i vår personvernerklæring.

c) Foreta kredittvurdering av kunden og evt. nekte kunder tilgang til kjøp av strøm basert på denne.

d) Motta faktura fra netteier på kundens vegne og viderefakturere på vegne av nettselskapet. Vi leverer ikke denne tjenesten per i dag, men vil med denne tillatelsen på et senere tidspunkt kunne fakturere strøm og nettleie sammen. Kundens kontraktsforhold til nettselskapet vil i alle tilfeller forbli uforandret, og vi vil varsle i god tid før en slik samfakturering vil skje.

e) Melde inn- og utflytting til Elhub ved flytting. Kunden må informere Elekt om flytting slik at vi kan overføre strømabonnementet til ny bolig.

f) Opprette eFaktura-avtale på vegne av kunden for betaling av strøm og nettleie.

g) Starte strømleveranse 14 dager etter bestilling i henhold til angrefristen. Dersom kunden uttrykkelig ber om oppstart av strømleveransen før utløp av angrefristen vil vi gjennomføre dette. Ved bruk av angrerett innebærer dette at kunden må betale for strømmen som leveres frem til avtalen er avsluttet.

h) Foreta bytte av kunde på strømabonnementet i tilfeller hvor bestiller ikke er anleggseier.

i) I tilfeller hvor kunden bestiller dette, tilordne opprinnelsesgarantier som tilsvarer kundens månedlige bidrag uavhengig av kundens strømforbruk.


4. Kunden er ansvarlig for å holde opplysninger om seg selv og sitt strømanlegg oppdatert samt informere Elekt om eventuelle endringer.


5. Det er ingen bindingstid og avtalen løper til den blir sagt opp av en av partene. I den grad Elekt sier opp avtalen må dette skje med 30 dagers skriftlig varsel. Ved forventet mislighold eller åpenbart brudd på avtalen kan Elekt si opp kundeforholdet umiddelbart.


6. For å inngå avtale om kjøp av strøm skal kunden, på tidspunktet ved bestilling, være over 18 år.


7. Elekt forbeholder seg retten til kun å levere strøm til strømmålere som er timesmålte. I den grad strømmåleren er profilmålt skal kunden avlese dette månedlig til sitt nettselskap. Brudd på denne bestemmelsen kan føre til at kunden sies opp i henhold til vilkårenes pkt. 5. Kunden er ansvarlig for at avlesninger er korrekte og godkjent av nettselskapet.§ 2 PRISEN

1. Vår strømpris består av spotpris fra Nord Pool avregnet time for time med et avtalt påslag. Profilmålte anlegg avregnes etter netteiers justerte innmatingsprofil.


2. Påslaget er garantert i minimum 12 måneder fra avtaleinngåelse for bestillinger etter 31. oktober 2022. For bestillinger før denne datoen er prisgaranti fra avtaleinngåelse gjeldende.


3. Kunden får minimum 30 dagers varsel før endringer i påslaget. Det samme gjelder ved endring i avtalevilkår som berører kundeforholdet til Elekt.

Kunden er selv ansvarlig for eventuelle bruddgebyr hos sin tidligere strømleverandør.§ 3 BETALING OG FAKTURERING

1. Fakturering skjer etterskuddsvis for en periode på én (1) måned, basert på mottatte strømmålerverdier fra Elhub.


2. Fakturaen må betales senest 14 dager etter fakturadato.


3. Elekt sender eFaktura så fremt kunden har valgt «Ja takk til alle» i sin nettbank. Dersom kunden ikke har aktivert «Ja takk til alle» vil faktura bli sendt på epost.


4. Ved for sen betaling påløper purregebyr og eventuelle forsinkelsesrenter i henhold til forsinkelsesrenteloven.


5. Ved feil eller manglende målerverdier fra Elhub, vil strømforbruk kunne bli estimert basert på historiske målerverdier. Eventuelle korrigeringer vil da komme på neste faktura i tilfeller der faktisk forbruk ble lavere eller høyere enn forventet.


§ 4 ANGRERETT

I henhold til «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.» har kunden angrerett inntil 14 dager etter bestilling. Dette innebærer at kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn ved å gi Elekt melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. Vi anbefaler at kunden bruker angrerettskjema. Se mer informasjon om angrerett i skjema for opplysning om angrerett.


§ 5 KONTAKTINFORMASJON

Elekt AS, organisasjonsnummer 920 766 854.
Postadresse: Vestre Kanalkai 23B, 7010 Trondheim.


Last ned vilkårene her