Ser du ikke forbruket i appen? Elhub foretar oppdateringer, de neste dagene vil det derfor være litt treghet før man ser forbruket i appen.

Avtalevilkår for bedriftskunder, borettslag og sameier

Oppdatert februar 2023 (paragraf 8 er lagt til).


§ 1 GENERELT

1. Disse avtalevilkårene («Avtalen») regulerer forholdet mellom Kunden og Elekt AS (heretter benevnt «Elekt»), hver for seg benevnt «Part» og i fellesskap «Partene».

2. Avtalen inngås ved at Kunden bekrefter Avtaleinngåelsen ved å svare «JA» på SMS fra Elekt.

3. Avtalen gjelder Kundens kjøp av strøm, inkludert elsertifikater i henhold til Forskrift om elsertifikater. Nettleie vil være et anliggende mellom Kunden og det respektive nettselskap og er ikke inkludert i denne Avtalen.

4. Før avtaleinngåelse vil Elekt foreta en helhetlig vurdering av kundens kredittscore og forventet årsforbruk i kWh. Basert på denne risikovurderingen vil Elekt kunne kreve at det inngås en tilleggsavtale som kan være gjenstand for andre priser og betalingsbetingelser enn denne Avtalen. Dersom tilleggsavtalen ikke inngås, og Kundens kredittscore og/eller forventede årsforbruk endres vesentlig, kan Elekt si opp avtalen.

5. Ved bestilling gir Kunden Elekt fullmakt til å:

  1. a) Innhente Kundens målerverdier fra nettselskapet eller Elhub (kraftbransjens felles datasenter).

  2. b) Innhente nødvendige opplysninger om Kunden, samt fysiske personer som juridisk kan forplikte Kunden, slik at Elekt kan få gjennomført bytte av strømleverandør. Hvis informasjonen for å gjennomføre strømbytte ikke er tilstrekkelig, så vil Elekt be om denne informasjonen fra Kunden.

  3. c) Foreta kredittvurdering av Kunden.

  4. d) Melde inn- og utflytting til Elhub ved endring av eier på strømmåler (kundebytte) både i forbindelse med start av kraftleveranse og ved flytting. Kunden er forpliktet til å informere Elekt om endring av målepunkt (for eksempel ved flytting) slik at Elekt kan overføre strømabonnementet til nytt målepunkt.

  5. e) Iverksette oppstart av strømleveransen basert på opplysninger oppgitt av Kunden. Elekt starter vanligvis leveransen av strøm påfølgende måned etter bestilling så fremt Kunden har oppgitt alle nødvendige opplysninger.


6. Kunden er ansvarlig for å holde opplysninger om seg selv og sitt strømanlegg oppdatert samt informere Elekt om eventuelle endringer. Herunder skal Kunden varsle om vesentlige endringer i Kundens årlige forventede strømforbruk eller forbruksprofil. Varsling skal skje til kontaktopplysninger angitt nedenfor.

7. Kunden er ansvarlig for å oppfylle sine forpliktelser overfor sin tidligere strømleverandør, herunder eventuelle bruddgebyr. Elekt vil sørge for at tidligere strømavtale blir sagt opp så fremt ikke annet er avtalt.

8. Avtalevilkårene kan endres av Elekt. Ved vesentlige endringer i avtalevilkår som berører kundeforholdet til Elekt, vil Kunden varsles 14 dager i forkant, med Kundens tilhørende rett til å si opp avtalen. Dersom Kunden ikke sier opp Avtalen regnes endringene som akseptert.


§ 2 AVREGNING OG FAKTURERING

1. Kunden blir avregnet spotpris fra Nord Pool time for time i det prisområdet strømmåleren befinner seg i. I tillegg tilkommer avtalt påslag per kWh og fastbeløp per måned per adresse i henhold til akseptert tilbud, som formidlet til Kunden per e-post før avtaleinngåelsen.

Elekt forbeholder seg retten til kun å levere strøm til strømmålere som er timesmålte. I den grad strømmåleren er profilmålt skal kunden avlese dette månedlig til sitt nettselskap. Brudd på denne bestemmelsen kan føre til at kunden sies opp i henhold til vilkårene. Kunden er ansvarlig for at avlesninger er korrekte og godkjent av nettselskapet.

2. Fastbeløpet og prispåslaget kan endres av Elekt. Kunden får minimum 14 dagers varsel før eventuelle endringer i påslag eller fastbeløp.

3. Fakturering skjer etterskuddsvis for en periode på én (1) måned, basert på mottatte strømmålerverdier fra Elhub.

4. Ved feil eller manglende målerverdier fra Elhub, vil strømforbruk kunne bli estimert basert på historiske målerverdier. Eventuelle korrigeringer vil da komme på neste faktura, i tilfeller der faktisk forbruk ble lavere eller høyere enn forventet.

5. Som hovedregel sender Elekt EHF-faktura. Hvis Kunden ikke er registrert som mottaker av EHF vil faktura bli sendt på epost til den epostadressen Kunden oppgir i forbindelse med avtaleinngåelsen.

6. Hvis totalbeløp for strømforbruk på en faktura er under 50 kr, vil beløpet automatisk overføres til neste måneds faktura.

§ 3 BETALING OG MISLIGHOLD

1. Fakturaen må betales i henhold til betalingsfrist oppgitt på faktura og senest 14 dager etter fakturadato.

2. Ved for sen betaling påløper purregebyr og forsinkelsesrenter i henhold til forsinkelsesrenteloven (LOV-1976-12-17-100).

3. Inkasso skjer i samsvar med inkassoloven (LOV-1988-05-13-26)

4. I tilfeller hvor kredittvurderingen tilsier at Kunden ikke kan betale etterskuddsvis, kan det avtales at Kunden skal betale forskuddsvis.

5. Ved forventet mislighold der Kunden av åpenbare årsaker ikke vil være i stand til å møte sine forpliktelser etter Avtalen, kan Elekt stanse leveransen umiddelbart uten forutgående varsling. Slike årsaker kan være at det er åpnet gjeldsforhandlinger, akkord eller konkurs hos Kunden. Leveransen vil bli stanset frem til Kunden eventuelt kan påvise at Kunden kan oppfylle Avtalen. Elekt kan stille krav om at Kunden stiller sikkerhet for betalingsforpliktelsen før leveransen gjenopptas.

§ 4 VARIGHET

Avtalen har ingen bindingstid og løper til den blir sagt opp av en av Partene. Hvis Avtalen sies opp av Elekt skal oppsigelse skje med 14 dagers skriftlig varsel. Kunden er ansvarlig for å betale for strømforbruk frem til utløpet av oppsigelsestiden.

§ 5 ANSVAR OG ANSVARSBEGRENSNING

Partene kan kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap som følge av den andre Parts mislighold av Avtalen. Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Som indirekte tap regnes, dog ikke begrenset til, Kundens tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap og krav fra tredjeparter. Partenes totale erstatningsansvar under denne Avtalen er uansett begrenset til det samlede vederlag Kunden har betalt under Avtalen de siste 6 månedene før misligholdet inntraff med fratrekk for Kundens spotpris i samme periode.


§ 6 PERSONOPPLYSNINGER OG KONFIDENSIALITET

Elekt behandler personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Elekt kan benytte underleverandører til behandling av personopplysninger. Opplysningene kan også deles med eller innhentes fra tredjeparter i den grad det er nødvendig som følge av:

  1. 1. Hjemmel i lov eller forskrift.

  2. 2. Oversendelse av ikke oppgjorte krav til inkassoselskaper.

  3. 3. Kredittvurdering og generell innhenting av opplysninger om fysiske personer som er tilknyttet Kunden.

§ 7 TVISTELØSNING

Denne Avtalen er regulert av norsk lov. Eventuelle tvister som følge av denne Avtalen som ikke løses i minnelighet kan bringes inn for de ordinære domstolene med Trøndelag tingrett som verneting.


§ 8 OVERDRAGELSE AV AVTALE OG DELING AV PERSONOPPLYSNINGER

Dersom Elekt ikke lenger skal selge strøm kan Elekt overføre avtaleforholdet til en ny strømleverandør uten forutgående samtykke. Avtaleforholdet kan ved slik overføring reguleres av den nye strømleverandørens vilkår, forutsatt at disse ikke avviker vesentlig fra denne avtalen og at kunden tilbys like eller bedre vilkår når det gjelder pris, bindingstid og betalingsbetingelser. Elekt kan også overføre kundens personopplysninger til nevnte strømleverandør.


§ 9 KONTAKTINFORMASJON

Elekt AS, organisasjonsnummer 920 766 854.

Postadresse: Vestre Kanalkai 23B, 7010 Trondheim.

E-post: hei@elekt.no