§ 1 Generelt

 1. Avtalen gjelder kjøp av strøm inkludert elsertifikater i henhold til forskrift om elsertifikater og opprinnelsesgarantier. Strømavtalen er en separat avtale, uavhengig av kundens avtale eller tilknytning til nettselskap.
 2. Ved kjøp av strøm gjennom Elekt sin tjeneste, skjer dette etter bestemmelsene i Standard Kraftleveringsavtale som Forbrukertilsynet har utarbeidet i samarbeid med Energi Norge. I tillegg gjelder de særskilte vilkårene som fremgår her. De særskilte vilkårene går foran vilkårene i standard kraftleveringsavtale. 
 3. Ved bestilling gir kunden Elekt fullmakt til å: 
  1. Innhente kundens målerverdier fra Elhub (kraftbransjens felles datasenter). 
  2. Innhente nødvendige opplysninger om eier av strømabonnementet og strømmåleren, slik at vi får godkjent bytte av strømleverandør hos Elhub. Hvis vi ikke finner den nødvendige informasjonen for å gjennomføre strømbytteså vil vi be om denne informasjonen fra kunden. Nærmere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger er tilgjengelig i vår personvernerklæring.
  3. Foreta kredittvurdering av kunden.
  4. Motta faktura fra netteier på kundens vegne og viderefakturere på vegne av nettselskapet. Vi leverer ikke denne tjenesten per i dag, men vil med denne tillatelsen på et senere tidspunkt kunne fakturere strøm og nettleie sammen. Kundens kontraktsforhold til nettselskapet vil i alle tilfeller forbli uforandret, og vi vil varsle i god tid før en slik samfakturering vil skje.
  5. Melde inn- og utflytting til Elhub ved flytting. Kunden må informere Elekt om flytting slik at vi kan overføre strømabonnementet til ny bolig.
  6. Opprette eFaktura-avtale på vegne av kunden for betaling av strøm og nettleie.
  7. Iverksette oppstart av strømleveransen før utløp av angrefristen. Dersom kunden likevel velger å benytte seg av angreretten, innebærer dette at kunden må betale for strømmen som leveres frem til avtalen er avsluttet. Vi starter vanligvis vår leveranse av strøm innen 4 dager etter bestilling.
  8. Foreta bytte av kunde på strømabonnementet i tilfeller hvor bestiller ikke er anleggseier.
  9. Tilordne tilgjengelige opprinnelsesgarantier med lavest kostpris for Elekt, basert på kundens preferanser med hensyn til kraftproduksjonsform.
 4. Kunden er ansvarlig for å holde opplysninger om seg selv og sitt strømanlegg oppdatert samt informere Elekt om eventuelle endringer.
 5. Det er ingen bindingstid. Avtalen løper til den blir sagt opp av en av partene med 14 dagers skriftlig varsel. 

§ 2 Prisen

 1. Vår innkjøpspris består av strøm (spotpris fra Nord Pool avregnet time for time til faktisk områdepris i den budsonen kunde har sitt forbruk) samt et tillegg for elsertifikater og opprinnelsesgarantier.
 2. Påslaget på innkjøpspris beregnes med bakgrunn i påslaget (inkludert eventuelle fastbeløp) kunden betaler for sitt strømforbruk i sitt prisområde til sin nåværende strømleverandør hensyntatt kundens forventede årlig forbruk av strøm. Av beløpet som overstiger innkjøpspris som angitt i punkt 1 går minimum halvparten som besparelse til kunden.
 3. Ved sammenligning av strømavtaler tar vi utgangspunkt i gjennomsnittlig spotpris gjennom måneden. For å ta høyde for eventuelle variasjoner i strømforbruk den enkelte kunde har som avviker fra gjennomsnittshusholdningen justerer vi med en profilkostnad ved analyse av fakturaen. Denne profilkostnaden legges på din gamle leverandørs innkjøpspris så vi ikke beregner for høy besparelse som følge av forskjeller i strømforbruk gjennom døgnet. Beregning av estimert årlig besparelse ut over profiljustert spotpris skjer automatisk ved hjelp av software og det tas forbehold om en feilmargin på +/- 10 %.
 4. Endringer i innkjøpspris (ikke spotpris) eller påslag, så vel som endring i avtalevilkårene, vil foretas tidligst 14 dager etter direkte varsel til kunde.
 5. Kunden er selv ansvarlig for eventuelle bruddgebyr hos sin tidligere strømleverandør. 

§ 3 Betaling og fakturering

 1. Fakturering skjer etterskuddsvis for en periode på én (1) måned, basert på mottatte strømmålerverdier fra Elhub.
 2. Fakturaen må betales senest 14 dager etter fakturadato.
 3. Som hovedregel sender vi eFaktura og vi oppfordrer til opprettelse bruk av eFaktura i kombinasjon med Avtalegiro. Dersom kunden ikke har eFaktura, vil faktura bli sendt på epost.
 4. Ved for sen betaling påløper purregebyr og eventuelle forsinkelsesrenter.
 5. Ved feil eller manglende målerverdier fra Elhub, vil strømforbruk kunne bli estimert basert på historiske målerverdier. Eventuelle korrigeringer vil da komme på neste faktura i tilfeller der faktisk forbruk ble lavere eller høyere enn forventet.
 6. Hvis totalbeløp på faktura er under 50 kr, vil beløpet automatisk overføres til neste måneds faktura. 

§ 4 Angrerett

I henhold til «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.» har kunden angrerett inntil 14 dager etter bestilling. Dette innebærer at kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn ved å gi Elekt melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. Vi anbefaler at kunden bruker angrerettskjemaet.

§ 5 Kontaktinformasjon

Elekt AS
Organisasjonsnummer: 920 766 854
Postadresse: Postboks 8877 Bakklandet, 7454 Trondheim
E-post: on.tkele@ieh
Telefon: 73 93 73 73

Versjon 1.0 (oppdatert 02. juni 2021)