Vilkår for bruk av app og nettside

Sist oppdatert: 25.10.2022


Disse vilkårene regulerer bruk av Elekt-appen og Strømpriser-appen (sammen omtalt som «Appene»), nettsiden elekt.no og el.elekt.no (Appen og nettsidene omtales i fellesskap som «Tjenestene»). Vi oppfordrer deg til å lese vilkårene og personvernerklæringen under.

Vilkårene gjelder mellom Elekt AS, organisasjonsnummer 920 766 854, postadresse: Postboks 8877 Bakklandet, 7454 Trondheim og den som bruker en av Elekt AS sine tjenester nevnt ovenfor.

Alle referanser til «Elekt», «vi» og «oss» i det følgende refererer til Elekt AS.


Vilkårene består av flere deler:

  1. Generelle brukervilkår for alle tjenester levert av Elekt
  2. Nærmere om tjenester levert av Elekt
  3. Særvilkår for betabrukere


På jakt etter noe annet? Her kan du finne vår:

  1. Personvernerklæring
  2. Cookie-erklæring


Ved å akseptere brukervilkårene, bekrefter du at du er kjent med Elekt sin behandling av personopplysninger som beskrevet i Personvernerklæringen. Ved å akseptere brukervilkårene, bekrefter du også at du er kjent med at Elekt vil rette markedsføringshenvendelser til deg basert på din bruk av Appene og nettsidene, som beskrevet i punktet «Elektronisk kommunikasjon og markedsføring».


Generelle brukervilkår for alle tjenester levert av Elekt

Tjenestene levert av Elekt

Appene til Elekt består av tjenester og funksjonalitet som skal gi deg oversikt og kontroll over dine strømutgifter samt hjelpemidler til å redusere disse. I tillegg vil det tilbys tjenester innenfor betaling som lar deg betale krav fra Elekt og andre leverandører. Innholdet og funksjonene i Appen er under utvikling og kan endres til enhver tid.

Nettsiden elekt.no er en informasjonsside med informasjon om tjenestene, strømleveransen og benyttes til markedsføring. El.elekt.no benyttes i all hovedsak til oppmelding av kundeforhold og til vår fakturasjekk hvor vi analyserer dine faktura og finner ut om du har en god eller dårlig strømavtale.
Nærmere beskrivelse av Tjenestene til Elekt og vilkår som gjelder for den spesifikke Tjenesten følger under punktet «Nærmere om tjenester levert av Elekt».

Endring av vilkårene

Disse vilkårene, vil oppdateres ved behov og kan når som helst endres av Elekt. Når vi gjør endringer i vilkårene vil vi så langt det er mulig og hensiktsmessig, varsle deg i Appen eller ved bruk av en av kanalene nevnt under «Elektronisk kommunikasjon».

Ved endringer i Tjenestene eller vilkårene som påvirker deg som kunde i vesentlig grad, vil vi alltid varsle deg med minimum 14 dagers varsel via Appen, epost eller SMS.

Pris og betalingsbestemmelser

For våre betalbare Tjenester utstedes faktura som hovedregel månedlig, med 14 dagers forfall. Ved kjøp av Elekts digitale abonnementstjenester knyttet til appen vil man bli belastet via en tredjepartsløsning for betaling med automatisk fornyelse. Løpende abonnementstjenester i appen forskuddsbetales og løper til det sies opp. Ved oppsigelse løper det ut perioden du har betalt for, men blir ikke fornyet. Elekt vil som hovedregel ta betalt for en full måned uavhengig av når i kalendermåneden du melder deg på eller av Tjenesten. Et løpende abonnement knyttet til appen kan ikke stoppes midlertidig eller overflyttes til annen person i avtalt abonnementsperiode.

Dersom du ikke har betalt i henhold til avtalt pris og forfallsdato for en Tjeneste, forbeholder vi oss retten til å sperre tilgangen til Tjenesten frem til betaling er mottatt. Dette gjelder likevel ikke dersom annet følger av ufravikelig lovgivning.

Ved forsinket betaling forbeholder vi oss retten til å kreve forsinkelsesrenter i henhold til forsinkelsesrenteloven.

Varighet og oppsigelse

Tjenestene som leveres av Elekt og som du betaler for, er løpende og varer så lenge du har et aktivt abonnement. Du kan si opp abonnementene når som helst, men må betale for strømmen du har brukt frem til oppsigelse. Løpende abonnementstjenester i appen løper ut perioden du har betalt for, men blir ikke fornyet.

Våre gratistjenester kan sies opp til enhver tid, ved å slette brukerkontoen din eller kontakte oss.

Betalingsforetak

Elekt har konsesjon som betalingsforetak jf. finansforetaksloven § 2-10 første ledd, med tillatelse til å yte betalingstjenestene «betalingsfullmaktstjenester» og «kontoinformasjonstjenester» jf. forskrift om betalingstjenester § 4 første og annet ledd. De nærmere vilkårene for bruk av våre betalingstjenester fremgår av punktet «Særvilkår for betalingstjenester».

Rett til å klage og reklamasjoner

Dersom du ønsker å klage eller reklamere på en av våre Tjenester, kan du ta kontakt med oss på hei@elekt.no. Vi vil orientere deg om videre håndtering av klagen.

Hvis du ønsker å klage på noen av Tjenestene til Elekt kan du gjøre dette til Finansklagenemnda eller Elklagenemnda (strømrelaterte saker). Kontaktinformasjon til disse er som følger:
• Finansklagenemnda – Klageskjema på nettside https://minsak.finkn.no/ eller på post til Finansklagenmnda, Pb. 53 Skøyen, 0212 Oslo.
• Elklagenemnda – Se deres nettsider om veiledning for klage på https://www.elklagenemnda.no/slik-klager-du/ . Klage sendes til deres epostadresse elklage@elklage.no.

Dersom du er en forbruker og betaler for en av våre Tjenester, har du også rett til å klage på Tjenestene ved å bruke «European Online Dispute Resolution Platform». Mer informasjon finnes her: https://www.forbrukereuropa.no/ ](https://www.forbrukereuropa.no/ ).

Immaterielle rettigheter

Vi eier alle rettighetene til Tjenestene levert av Elekt. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, konseptet, designet, varemerkene, know-how, forretningshemmeligheter, opphavsrett og øvrige immaterielle rettigheter.

Bruksrett og lovlig bruk

Når du benytter Elekt sine tjenester får du en ikke-eksklusiv bruksrett til Tjenestene, begrenset til de funksjonene som er gjort tilgjengelige for brukere til enhver tid. Bruksretten gir ikke rett til å modifisere, reprodusere, kopierer eller etterligne programvaren eller øvrige deler av tjenesten.

Det er kun tillatt å benytte Tjenestene for de formålene som er beskrevet i disse vilkårene. Det er ikke tillatt å utnytte Tjenestene kommersielt uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra oss. Det er ikke lov å benytte tjenesten på en måte som kan være skadelig for oss eller andre brukere av våre Tjenester.

Partenes ansvar og plikter

Elekt påtar seg ansvar for å levere Tjenestene som beskrevet i disse vilkårene, og i tråd med eventuell ufravikelig lovgivning. Det tas likevel ikke ansvar for forhold utenfor vår kontroll slik som forhold som skyldes våre underleverandører eller force majeure. Force majeure kan være, men er ikke begrenset til krigsutbrudd, terror, streiker, lockout og naturkatastrofer.

Videre påtar vi oss ansvar for å gi deg svar innen rimelig tid dersom du ønsker å kontakte oss.

Du har selv ansvar for å holde dine personopplysninger oppdaterte. Du har også ansvar for at adressen du oppgir eller tilknytter til kontoen din, relatert til strømutgifter tilhører deg selv, eller at du har myndighet/tillatelse til å få innsikt i slike opplysninger. Det er også ditt ansvar å kun gi app-tilgang til personer du ønsker at skal ha innsikt i detaljer om dine strømmålere, elbiler osv.

Når det gjelder betalingstjenester er det ditt ansvar å ikke la andre personer enn deg selv få tilgang til disse gjennom Elekt sin app. Du må herunder oppbevare innloggingsdetaljer på en trygg måte og ikke dele opplysninger med uvedkommende.

Elektronisk kommunikasjon og markedsføring

Ved aksept av disse vilkårene godkjenner du at vi kan kommunisere med deg vedrørende bruk av Tjenestene elektronisk, det være seg via varslinger i app, epost eller SMS.

Elekt ønsker å tilpasse relevant markedsføring til deg basert på din bruk av våre Tjenester og opplysningene vi besitter om deg. Markedsføringen rettes til deg via våre Apper, i sosiale medier eller gjennom bannerannonsering på nett. Du vil kunne motta slik markedsføring når du benytter Appene. Markedsføringen vil gjelde for eksempel ny funksjonalitet, funksjonalitet vi anbefaler for deg, tilbud fra våre partnere, våre andre tjenester eller lignende. For at vi skal bedrive markedsrettet kommunikasjon via e-post eller via andre kanaler der vi benytter personlig identifiserbar informasjon om deg vil vi innhente et særskilt samtykke til dette.

Erstatning og erstatningsbegrensning

Dersom du har betalt for en Tjeneste levert av oss, kan du kreve erstattet direkte tap som følge av at vi vesentlig misligholder våre forpliktelser etter disse vilkårene.

Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt fortjeneste av enhver art, tapte besparelser, tap av data og krav fra tredjeparter.

Elekt sitt samlede erstatningsansvar i avtaleperioden skal uansett begrenses til vederlaget du har betalt oss for tilgang til den aktuelle Tjenesten i løpet av en 6 måneders periode.

Brudd på vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å kreve erstattet økonomisk tap som følge av ditt brudd på disse vilkårene eller annen ulovlig bruk av våre Tjenester.

Ved brudd på vilkårene kan vi også stenge din tilgang til Appen, midlertidig eller permanent.

Overdragelse

Rettighetene og pliktene som følger av disse vilkårene og Tjenestene kan overføres fra Elekt til et annet selskap, for eksempel i forbindelse med et oppkjøp, omorganisering, fusjon eller fisjon. Du kan ikke overføre dine rettigheter eller plikter til andre uten skriftlig godkjenning fra oss.

Angrerett ved bestilling

Ved bestilling av en Tjeneste fra Elekt som du betaler for har du 14 dagers angrefrist regnet fra dagen etter bestilling. Hvis du ønsker å benytte deg av angreretten kan du kontakte oss eller benytte deg av det vedlagte angrerettskjemaet og sende det inn til hei@elekt.no.

Lovvalg og verneting

Disse vilkårene reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter skal først søkes løst gjennom forhandlinger. Om partene ikke oppnår enighet om en løsning gjennom forhandlinger, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler med Oslo tingrett som avtalt verneting. Dersom du er en forbruker og har betalt for en av våre Tjenester kan du imidlertid velge ditt hjemting som verneting.

Nærmere om tjenester levert av Elekt

Vilkårene og beskrivelsene er kun relevante hvis du bruker den beskrevne tjenesten.

Deling av tilgang til andre personer

Enkelte av våre Tjenester gjør det mulig å dele og motta informasjon om andre personer. I din egen app/brukerprofil vil du ha tilgang til dine egne strømmålere (strømforbruk, status på strømleveranse, nettleie mv.) og elbiler, samt til personer som har gitt deg tilgang til sin informasjon. Tilsvarende vil gjelde for andre personer som du har gitt tilgang til. Disse vil ha innsyn i opplysninger om dine strømmålere og elbiler.

Du er selv ansvarlig for å fjerne tilgang til personer som du ikke ønsker å dele informasjonen nevnt over med.

Apper

Bruk av våre Apper forutsetter at du har et norsk fødselsnummer og er over 15 år.

I Appene får du tilgang til personlig informasjon om ditt kundeforhold hos Elekt. Tilgang til informasjonen krever autentisering. Du må derfor legitimere deg med Vipps eller Bank ID første gang du benytter Appene for å få tilgang til blant annet forbruksdata og faktura. Brukes ikke appen på 100 dager må du legitimere deg på nytt. Dette krever vi for å være sikre på at det er rett person som benytter Appene.

Fakturasjekk

Tjenesten for fakturasjekk gjør det mulig å analysere fakturaer. Analyseresultatet blir fremvist når vi finner fakturaen og har klart å tolke denne. Dette kan skje enten automatisk eller ved manuell kontroll. Hvor lang tid det tar å utføre analyse vil variere. I tilfeller hvor vi tar fakturaen ut på en manuell kontroll eller at vi av andre grunner må benytte mer tid for å kvalitetssikre resultatet, vil vi informere deg om utfallet av analysen så snart som mulig.

Tjenesten for fakturasjekk forutsetter at du har din strømfaktura som eFaktura og gir oss samtykke til å hente ut og få innsyn i denne. Du kan også melde deg på vår overvåkningstjeneste og vi vil da foreta slik innhenting og analyse hver måned, frem til du melder deg av overvåkningstjenesten.

Levering av strøm

For å få levert strøm av Elekt må du akseptere særvilkår for leveranse av strøm. Vilkårene er tilgjengelig under «Særvilkår for strømleveranse» .

Smart elbillading

(Kommer snart i appen)
Elekt tilbyr en såkalt smart elbillading, som har som mål å muliggjøre en kostnadseffektiv ladning av din elbil.

Hvis du benytter deg av funksjonaliteten for smart elbillading gir du Elekt fullmakt til å styre når og hvor lenge elbilen din skal lades. Elekt er ikke ansvarlig for eventuelle utilsiktede avbrudd i ladningen som skyldes feil på software eller forhold ved underleverandør, bil mv. Elekt er heller ikke ansvarlig for andre forhold knyttet til ladningen, som for eksempel tekniske svikt, sikkerheten til laderen mv.

Den totale kostnaden for ladningen vil avhenge av forskjellige forhold, for eksempel dine innstillinger med hensyn til når bilen skal være ferdig oppladet. Selv om Elekt har gitt en anbefaling vedrørende smart lading, er du selv fullt ut ansvarlig for å kontrollere at bilen lades på riktig måte og eventuelt overstyre Elekt sin smartlading.

I tilfeller hvor funksjonen for smartladning viser en estimert kostnad må det påberegnes at dette er et kostnadsestimat som kan være feil. Dette gjelder for eksempel i tilfeller der har en strømavtale med fast pris per kWh.

Detaljert oversikt over strømforbruk

Elekt tilbyr også en tjeneste for detaljert oversikt over strømforbruk som baserer seg på algoritmer og analyse av ditt strømforbruk time for time. For å øke grad av treffsikkerhet hensyntas også temperatur i området der strømmåleren befinner seg, samt flere andre parametere som bidrar til å vise et detaljert strømforbruk. Angivelsen kan bli mer nøyaktig dersom du oppgir informasjon om din husholdning, men dette er valgfritt.

Tjenesten for strømforbruk gir ikke en nøyaktig angivelse av hva som bruker strøm, men kan gi en antydning om fordelingen ut ifra et sett av forbruksmønster. Tjenesten kan derfor ikke benyttes til å fastsette husholdningens eller husholdningens apparater/utstyr sitt reelle strømforbruk.

Særvilkår for betabrukere

Vi tilbyr enkelte brukere av våre Tjenester å være betabrukere. Som betabruker vil du bli eksponert for ny funksjonalitet tidligere enn andre kunder. For å bli betabruker vil vi kreve et eget samtykke som gir oss adgang til å kontakte deg ifm. utvikling av nye tjenester, få tilbakemelding på eksisterende tjenester og generelt ifm. brukertesting. Du bestemmer selv i hvilken grad du ønsker å bidra og Elekt har ingen forpliktelse til hvor mye eller hvorvidt du blir kontaktet. Dersom du har blitt en betabruker, kan vi til enhver tid trekke tilbake din rolle som betabruker.

Som betabruker forplikter du deg til å holde informasjon du mottar om ny funksjonalitet konfidensielt, frem til den er tilgjengelig for andre brukere.